When cosmetic procedures is like lunch

Rochelle Rosenberg

When cosmetic procedures is like lunch

June 16, 2022 Uncategorized 0

Jag är fullt medveten att jag är omringad av personer eller vänner som har gjort kirurgiska ingrepp och jag säger fullt ut att jag stödjer inte deras handlande men värderar högt deras personlighet. Jag är även medveten att detta inlägg kommer väcka känslor men min tanke går endast till en långsiktig satsning om psykisk hälsa. Psykisk hälsa är värdefullt för en människa som vill växa klok och oslagbar.

Jag tittat på en dokumentär om människor som genomgått kosmetisk kirurgi och procedurerna är mycket störande att se. Resultaten imponerar inte mig eftersom nästan alla ser likadana ut.
Plus att många av dem riskerar sitt liv och sin familj ekonomiskt.
Jag tycker att det är destruktivt när kvinnor eller män baserar sitt värde på fysiskt utseende när det gäller att gå igenom kosmetiska ingrepp.
Det skapar en annan bild för unga människor om hur man ska se ut trots lögner. Man skapar helt enkelt en värld av vacker bedrägeri. Detta leder till att många ungdomar blir självupptagna istället för att se livet i sin realistiskt sätt.
dock stöder jag den kosmetiska kirurgi som är nödvändig för olyckor som brännskador, hudproblem eller förlust av kroppsdelar eller tillfälliga skador som kräver uppmärksamhet.
Kosmetisk kirurgi ger säkert känslan av att bli sedd, känna sig bättre och fullt uppmärksammad. (Allt handlar om självsökande som det har betett sig genom sociala nätverk) vilket i sanning medför hälsokomplikationer som en person måste ta itu med några år senare eller kanske för resten av sitt liv.
Psykologer och kirurger fruktar att samhället inte fullt ut förstår allvaret eller potentiella risker med dessa operationer. “Folk tror att det är som att gå ut och äta lunch, men oundvikligen måste du betala för konsekvenserna senare. Och detta är populärt bland män och kvinnor från 19 till 40-år och dessa kirurgiska ingrepp sker mellan män och kvinnor.
Oavsett vad Faktorerna är, har samhället introducerat skönhet genom att vara en lögnare istället för att ta itu med de psykologiska problem som ligger i botten.

…..
I am fully aware that I am surrounded by people or friends who have undergone surgery and I fully say that I do not support their actions but highly value their personality. I am also aware that this post will arouse emotions, but my thoughts only go to a long-term investment in mental health. Mental health is valuable for a person who wants to grow wise and unbeatable.
I watch a documentary about people who went through cosmetic surgery and the procedures are very disturbing to watch. The results does not impress me because almost all of them look alike each other.
Plus many of them risks their life and family economically.
I find it destructive when women or men bases their value by physical appearance in terms of going through cosmetic procedures. It creates a different image for young people about what to look like despite the lies. Simply creating a world of beautiful deception. This leads to many young people becoming self-absorbed instead of seeing life in its realistic way.

however, I support the cosmetic surgery that is necessary for accidents like burns, skin problems or body parts loss or incidental damages that needs attention.
Cosmetic surgery surely brings the feeling of being seen, feeling better and fully attended. ( Its all about self seeking as it has been behaving through social networks) which in truth brings health complications that a person have to deal with few years later or maybe for the rest of their lives.
Psychologists and surgeons fear that the society do not fully grasp the gravity or potential risks of these operations. “People think it’s like going out to lunch, but inevitably you will have to pay for the consequences later. And this is popular among men and women from 19 to 40s and these surgical procedures happen between men and women.
No matter what the Factors are, the society has introduced beauty by being a liar instead of dealing with the psychological issues that lies underneath.

#surgery #cosmetics #cosmeticsurgery

Leave a Reply