Site icon involved in

God’s Glory in Simple Thoughts

dav_vivid

How do you perceive God’s glory? Is it physical? Spiritual? Or is it something that we just think we can somehow comprehend by feelings?

The glory of God is that the Messiah is a fulfillment of His goodness on earth through grace to save man because He loves us. No one could stand up in His glory because no one is 100% righteous, and without sin. But .. With Yeshua, as God’s glory then you do not have to think or withdraw the old man, through the Son man becomes a new creation. Yeshua is a picture of God’s love for us and on earth. After Yeshua obeyed the Father, the Son could sit in higher hands. I had a thought sometimes that the right side is the most used in royal command and sitting on the right is also an open language that can be said “Now the law applies and now the authority” .. For no one can sit in someone’s chair without permission or command .. With respect to the person who owns the chair and the person to whom you give authority and promotion. 😃

Taken out from a commentary;

“The glory of God” was described in the scriptures as some physical mind, often based on something burning or clouding.

• Deuteronomy 5:24 is called the glory that they could hear God speak from the fire.
• Exodus 24: 15-16 is the “glory” that comes to the mountain with the cloud, and it is the “glory” that calls Moses up to the mountain.
• Exodus 40: 34-35 ‘glory’ fulfilled the tabernacle with a cloud so that Moses could not enter.
• 1Ku 8: 10/2 Cr 7: 1-3 The “glory” fulfilled Solomon’s temple with a cloud and fire so that the priests could not serve.

But then the prophets describe glory as a burning / shining man who speaks to them.

• Exodus 33:18 .. Moses prays to see God’s ‘glory’, and God answers with human descriptions, not to see his face but to see his back.
• Ezekiel 1:28 is the “glory” that speaks to Ezekiel, which he describes as a man who sits on the throne and burns and shines. And it seems that this man / glory is the one who speaks to Ezekiel in the following chapter.
• Ezek 3:23 he meets the same man / glory again, who speaks to him
• Ezek 8: 4 again. Same description
• Isaiah 6: 1-6 Isaiah sees God on the throne and angels speak of how the glory of God fills the earth. And Isaiah writes that the temple is filled with clouds.
• Isaiah 49: 3 God’s servant “Israel”, through whom God will show his glory.Then it continues with a clear connection to the Messiah, who will not only gather Jacob and Israel (the people this time), but become a savior for all nations.
• Isaiah 60:21 links the righteous to the shot (linked to the Messiah, David’s promise) with the glory of God

But also that ‘glory’ fills / should fill the whole earth, sometimes now, sometimes in the future.

• Hab 2:14 knowledge of the glory that water fills the sea
• Psalm 19: 1 the heavens speak of the glory of God
• Exodus 14:21
• Psalm 57: 5
• etc ..

New Testament writings also make the same connections.

• Rev 7: 2 The glory of God spoke to Abraham
• Luke 2: 9 God’s glory to the Gentiles when Yeshua was born
• Mat 17: 5 / Mar 9: 7 / Luke 9:34 A cloud and a voice call Yeshua the Son of God.
• Mar 13:26 / Mat 24:30 / Luke 21:27 Yeshua speaks of the Son of Man coming in clouds with ‘glory’ and power
• Acts 7:55 Stephen sees God’s ‘glory’ and Yeshua to the right of God.
• Heb 1: 1-3 The Son is the light of God’s glory and the exact representative of God’s nature, and sits to his right.
• 2 Co 4: 6 the light of God’s glory is shown in the Messiah
• John 1:14 you see the glory of God in the Word (Messiah)
• Up 21:23 it is the lamb that is the “lamp” to God’s “glory”, which means that the sun is no longer needed.

And seeing glory has to do with faith.

• John 11:40 faith shows glory
• 2 Co 3:18 We see God’s glory as in a mirror, believing in Yeshua, the veil is removed (linked to Isaiah 6) and becomes like Him through the Spirit.
• John 17 throughout the chapter before Yeshua is betrayed, he talks about how the glory of God was from the beginning, displayed in him and then given out to those who believe in him and how believers are the glory that God gave him. (Similar to Isa 60 and Isa 49 link )
• Rom 8:17 participants in the suffering of the Messiah also participate in the glory
• Col 1:27 the knowledge shown through the Messiah is the glory
• Exodus 14:21 Those who did not listen to God after showing their ‘glory’ were not allowed to enter the land.


Guds härlighet är väl att Messias är en uppfyllelse av Hans godhet på jorden genom nåd att frälsa människan för att Han älskar oss. Ingen skulle kunna stå upp i Hans härlighet för det är ingen som är 100% rättfärdig, och utan synd. Men.. Med Yeshua, som Guds härlighet då behöver man inte tänka eller dra tillbaka det gamla människan, genom Sonen människan blir en ny skapelse. Yeshua är en bild av Guds kärlek till oss och på jorden. Efter att Yeshua lydde Fadern då kunde Sonen sitta i högre hand. Jag hade en tanke ibland att höger sida är det mesta sida man använder inom kungliga befallning och att sitta i högra sida är också ett öppet språk som kan menas att “Nu lagen gäller och Nu gäller autoriteten”.. För ingen kan sitta hos någons stol utan tillåtelse eller befall.. Med respekt till den som äger stolen och den personen man ger auktoritet och befordran. 😃

Tagen ifrån en kommentar:

‘Guds härlighet’ beskrevs i skrifterna som någon fysisk sinne, ofta utifrån något brinnande eller moln.

• 5Mos 5:24 kallas härligheten att dom kunde höra Gud tala utifrån elden.
• 2Mos 24:15-16 är det ‘härligheten’ som kommer till berget tillsammans med molnet, och det är ‘härligheten’ som kallar Mose upp till berget.
• 2Mos 40:34-35 ‘härligheten’ uppfylde tabernaklet med ett moln så Mose kunde inte gå in.
• 1Ku 8:10/2 Cr 7:1-3 ‘härligheten’ uppfylde Salomos tempel med ett moln och eld så att prästerna inte kunde tjänstgöra.

Men sedan beskriver profeterna härligheten som en brinnande/lysande människa som talar till dom.

• 2Mos 33:18.. Mose ber att få se Guds ‘härlighet’, och Gud svarar med mänskliga beskrivningar, att inte se ansiktet men att få se ryggen.
• Hes 1:28 är det ‘härligheten’ som talar med Hesekiel, som han beskriver som en människa som sitter på tronen och brinner och lyser.Och det verkar som att det är denna människa/härligheten som är den som talar till Hesekiel i följande kapitel.
• Hes 3:23 träffar han samma människa/härlighet igen, som talar till honom
• Hes 8:4 igen.Samma beskrivning
• Jes 6:1-6 Jesaja ser Gud på tronen och änglar talar om hur Guds härlighet fyller jorden.Och Jesaja skriver att templet fylls med moln.
• Jes 49:3 Guds tjänare “Israel”, genom vem Gud ska visa sin härlighet.Sedan fortsätter det med en tydlig koppling till att handla om Messias, som ska inte bara samla Jacob och Israel (folket denna gången), utan bli en räddning för alla nationer.
• Jes 60:21 kopplar dom rättfärdiga till skottet (kopplad till Messias, Davids löfte) med Guds härlighet

Men också att ‘härligheten’ fyller/ska fylla hela jorden, ibland nu, ibland i framtiden.

• Hab 2:14 kunskap om härligheten, som vatten fyller havet
• Psalm 19:1 himlarna talar om Guds härlighet
• 4Mos 14:21
• Psalm 57:5
• osv..

Nya testamentets skrifter gör också samma kopplingar.

• Ap 7:2 Guds härlighet talade till Abraham
• Lukas 2:9 Guds härlighet till hedarna när Yeshua föds
• Mat 17:5/Mar 9:7/Luk 9:34 Ett moln och en röst kallar Yeshua för Guds son.
• Mar 13:26/Mat 24:30/Luk 21:27 Yeshua talar om Människosonen som kommer i moln med ‘härlighet’ och kraft
• Ap 7:55 Stefanus ser Guds ‘härlighet’ och Yeshua till höger om Gud.
• Heb 1:1-3 Sonen är ljuset av Guds härlighet och exakta representanten av Guds natur, och sitter till hans högra sida.
• 2 Co 4:6 ljuset av Guds härlighet visas i Messias
• Joh 1:14 man ser Guds härlighet i Ordet (Messias)
• Upp 21:23 det är lammet som är ‘lampan’ till Guds ‘härlighet’, som gör så att solen inte längre behövs

Och att se härlighet har med tro att göra.

• Joh 11:40 tro visar härligheten
• 2 Co 3:18 Vi ser Guds härlighet som i en spegel, när man tror på Yeshua, slöjan tars bort (kopplad till Jes 6) och blir likt honom genom anden.
• Joh 17 hela kapitlet innan Yeshua blir förråd talar han om hur Guds härlighet var från början, visas i honom och sedan ges ut till dom som tror på honom och hur troende är härligheten som Gud gav honom.(Liknar Jes 60 och Jes 49 kopplingen)
• Rom 8:17 deltagare i Messias lidande deltar också i härligheten
• Col 1:27 kunskapen visad genom Messias är härligheten
• 4Mos 14:21 dom som inte lyssnade till Gud efter att ha visat sin ‘härlighet’ fick inte komma in i landet

Exit mobile version