Worship God-Through history

Rochelle Rosenberg

Worship God-Through history

March 11, 2018 Uncategorized 0

The worship of ancient times was to gather in the tent and serve God and worship Him. The simplicity of worship was instructed by God through Moses. It was simple and very feastive in the presence of God. Then came King Solomon and built the temple. Then they gathered in the temple. When the temple was destroyed, they gathered in the tents again as later became synagogues.
In all these times, they forgot God a little while then came back to Him again. And through time it had been back and forth with walking with God. But God is patient ..
In these meetings they prayed and spoke to God. In these meetings they sang together and had no special stage platform. It was very simple.

Then Jesus came and people gathered in synagogues and in the temples. Then Jesus’ disciples gathered together with the other believers in the homes and visited synagogues to share and preach the gospel and casted out demons. And he sent out the first 12 and then the 70 to heal the sick, cast out demons and preach the Gospel. And when Jesus left another 150 disciples did the same and then discipling continued. They had different talks about faith and they were united. They sang and prayed together. Oh and had a good fellowship. They were also simple.

Then the confusion of time came. People from unfaithful cultures confound people who believe in God. And they forgot their God for a little while. The churches were built and people were allowed to choose which institutions they should be in for “it was important to be involved”.
They prayed together, sang a little paltic Psalmist and preached a little here and there and only the priest may say something. People listened and may agree. The priest spoke and read about Jesus but never shared or demonstrated the full gospel, never spoked about healings and baptism and life as disciple.

Then others came of those that are awake and preached the true gospel, but not many woke up. They still didnt listen and slept.

Millenium !!!
Today’s believer ..
The scene was specially decorated. Smoke, light decoration, the songs should attract than to please God. The preaching should sound good rather than to save people. The money is top notch, because the decoration of the building should be given priority. And it came hierarchy, Pastors will also decide, and he must do everything from the sermon, baptize people, advise people, choose songs if needed … And do not forget, “Important to be a member.” Every sunday there was a service and singing as time passes the platform appeared as a disco where people did not dress properly in front of their King and God. And they enjoyed themselves and forgot righteousness.
They met and built the events to pray together, lots of coffee, lots of dance and lots of talk but not about God but about curtains, houses, jobs, travel, food, career and money.
But then, there are people who want to live the faith just like in the Bible. And people with church membership do not like it, or maybe the administration of church. But over time, it has always been that people who want to please God will always face the opponent. There is nothing new ..God wants to see people who will serve Him in truth and want to do His will.

So I just want to say to yoy who have faith hope and love.
Spread your faith to others and proclaim the Gospel to the unfaithful. Make some use of your life. Please God and do not please man for man itself will never be satisfied.

Your sister in Christ,
Rochelle Karla

________________________________________

Gudstjänsten i gamla tider var att samla i tältet och betjäna Gud och behaga Honom. Enkelhet av gudstjänsten instruerades av Gud genom Mose. Det var väldigt enkelt och festligt i Guds närvaro. Sedan kom Kungen Salomo och byggde templet. Då samlades de i templet. När templet förstördes samlade de i tälterna snarast blev synagoger.
I alla dessa tillfällen glömde de Gud ett litet tag sedan kom dem tillbaka till Honom igen. Och genom tiden hade det varit fram och tillbaka med vandring med Gud. Men Gud är tålmodig..
I dessa möten bad de och talade de med Gud. I dessa möten sjöng de tillsammans och hade inga speciella scen plattform. Det var väldigt enkla.

Då kom Jesus och människor samlades i synagogor och i templen. Då samlades Jesu lärjungar tillsammans med de andra troendena i hemmen och besökte synagogor för att dela och predika evangeliet och kasta ut demoner. Och han skickade ut de första 12 och sedan 70 för att läka de sjuka, kasta ut demoner och predika evangeliet. Och när Jesus lämnade jorden, ytterligare 150 lärjungarna fortsatte detsamma och därefter lärjungelivet fortsatte. De hade olika samtal kring tro och de var eniga. De sjöng och bad tillsammans. Åt och hade en bra gemenskap. De var också enkla.

Sedan kom tidernas förvirring. Människor ifrån otrogna kulturer förvirrade människor som tror på Gud. Och de glömde sin Gud ett litet tag. Kyrkorna bygdes och människor fick välja vilka institutioner dem ska vara med i för “det var viktigt att få vara med”.
De bad tillsammans, sjöng lite somniga Psaltaren och predikat lite här och där och endast prästen får säga något. Människor lyssnade och får vara hålla med.

Prästen pratade och läste om Jesus men aldrig delat eller visat det sanna evangeliet, aldrig talade om helande och dop och liv som lärjunge.

Sedan kom andra som vaknade och dem predikade den sanna evangeliet men inte många vaknade. De fortsatte livet i kyrkor och sov.

Millenium!!!
Dagens troende..
Scenen var speciellt dekorerade. Rökelse, ljus dekoreringen, sångerna skall attrahera än att behaga Gud. Predikan skall låta gott än att det skall frälsa människor. Pengarna är högst på topp därför dekoreringen av byggnaden skall prioriteras. Och det kom hierarkin, Pastorer skall också bestämma, och han får göra allt från predikan, döpa folk, råda folk, välja sånger om det behövs…Och glöm inte, “viktigt att vara medlem”. Varje söndag hölls det en lovsång snarast såg de ut som diskotek där människor klä sig inte ordentligt framför deras Kung och Gud. Och de behagade sig själva och glömde rättfärdighet.
De träffades och byggde eventerna för at be tillsammans, massa fika, massa dans och massa prat men inte om Gud utan om gardiner, hus, jobb, resor, mat, karriär och pengar.
Men sedan kom folk som vill leva tro precis som i bibeln. Och folk med kyrko medlemskap tycker inte om det, eller mer av administration som inte gillar det. Men genom tiden hade det alltid varit så att människor som vill behaga Gud kommer alltid möta motståndaren. Det är inget nytt..Gud vill se människor som ska betjäna Honom i sanningen och vill göra Hans vilja.

Så jag vill bara säga till dig som har tro hopp och kärlek.
Sprid gärna din tro till andra och värva otrogna till Gud. Gör någon nytta med ditt liv. Behaga Gud och inte behaga människan för människan i sig kommer aldrig bli tillfredsställd..

Din Syster i Kristus,
Rochelle Karla

Leave a Reply