En Stark Uppvaknande… (A Strong Awakening)

Rochelle Rosenberg

En Stark Uppvaknande… (A Strong Awakening)

April 24, 2014 Uncategorized 0

Framtiden, vad dem bilderna bygger på? vad kan framtiden ge och hur samhället möter dagliga livet fram tills framtiden. Det livet som man har nu och då? Vad har vi för livet just nu? friska? sjuka? …Jag Är Rädd…!!!

Jag tror inte att jag skulle leva is Sverige i min ålderspension. Krisbeteende av politiker som tar med sig hela samhället till en färre framtid. Den växande värld med som introducerar nya saker och ting hela tiden. Den utvecklande värld som erbjuder moderna livet och digitala samhälle.  Det samhälle som man har förlorat en gång, det sociala livet som en gång var viktigaste av allt. 
Nu är jag 28 år gammal, ursprungligen från Filippinerna, kom till Sverige i 2007 som har önskat att bara komma och leva livet med min föredetta make. Livet i sverige som väckte starka känslor inom mig, gav mig kunskap och medvetande. Livet i Sveige som gav mig medkänsla till sina medmänniskor. Livet har gått så fort tills jag fick två barn, livet som skulpturerade mig genom åren och har släppt ut mina demoner som jag försökte gömma varje dag sedan jag fick medvetandet.

Politiker i olika länder beter sig annorlunda, beter sig som djur. Olika kulturer som väcker olika känslor och reaktioner, men men…politiker har samma skinn i sig genom alla dessa år och sedan förr i tiden. det som gör mig rädd är denna utvecklingen och framtiden. Ökning av den Äldre grupp och färre jobb chanser för de unga, växande invandringen, bredare fattigdom och färre etiska beteende. Folk som är icke villig att samarbeta och utveckla sin framtid utan lutar sig mot det systemet som ger för mycket trygghet och försörjning (som alla tror att de behöver inte oroa sig för att det tar aldrig slut, att alla som tror att Sverige kan klara sig ekonomisk, att alla som tänker att Sverige har mycket medkänsla och hjälper mycket utifrån.) 

Politiker försöker visa sig ut i samhället att man bry sig om sina medmänniskor. för att dölja problemet till samhället så säger man att ”vi vill ge ett nytt sysselsättning som styrker individens självförtroende som kan leda till ett jobb.”  sysselsättning istället för jobb.  Jobb är annorlunda bokstavligt än sysselsättning.. rätta mig om jag jag missförstår. Olika verksamhet som man tror att man kan skära ner andra utgifter, samhällets behov skärs ner som olika bidrag, hjälpmedel till de som verkligen är vid behov. Skattehöjningar som skall täcka landets kostnad.  Var går framtiden vägen?

Framtida Unga och den Ökande Gamla Befolkning, hur ska det gå till i framtiden? 
Vem skall betala Äldre Omsorgen nu att de växer fort, när politikerna prioriterar världskrig, matkrig,  än att satsa på samhällets behov så som de familjer som förlorar jobbet, individ som går genom psykiska sjukdomar, individ som vill utveckla men har fläck i sin register kan få chans att förändra sitt liv.

Jag är rädd för framtiden, och jag vill inte leva i Sverige när jag blir 65. 
Tiden som styr vårt dagliga liv, systemet som styr våra tankesätt och framtid. Nej tack, Jag kan inte leva så här i Sverige. Då vill jag leva resten av livet tillbaka i hemlandet och känna att jag lever. Vakna du nu, tror du att livet i Sverige är bättre på grund av sin system som förblindar dig för att tro på det, eller så tror du att du äger din tid och att du är fri. Har du tänkt dig vad som ska hända med dig när du bli gammal? Skulle du vilja leva i äldreomsorgen och att andra människor skall ta hand om dig och stoppa in dig medicin, klart dem ska ta hand om dig, jag säger som det är eftersom jag är utbildad undersköterska. Att när man blir gammal så förlorar man allt, sin styrka, synen, glädje och livet försvinner. Hur ser din framtid ut? 

vem vill hänga med?
___________________________________________________________________________________
watch the video here..
___________________________________________________________________________________
The future, what those images are based on ? what the future may provide and how the community meets daily life until the future. The life that you have now and then? What is our life right now ? Healthy? sick ? … I Am Afraid … !
I do not think I would live in Sweden in my retirement . Crisis behavior of politicians who bring the entire community into a fewer future. The growing world introducing new things all the time. The developing world offering modern life and digital society. The society that one has lost one time, the social life that was once the most important thing.
Now I am 28 years old, originally from the Philippines, came to Sweden in 2007, which has wanted to just come and live life with my ex husband . Life in Sweden that aroused strong feelings in me , gave me the knowledge and consciousness. Life in Sweden who gave me compassion for fellowmen. Life has been so fast until I got two children , life has sculptured me over the years and have placed my demons that I tried to hide every day since I got consciousness.
Politicians in different countries behave differently , behave like animals . Different cultures that evokes different emotions and reactions , but but … politicians have the same skin itself through all these years and even then in the past. What makes me afraid is about the development and future. Increasing  elderly group and fewer job opportunities for the young , growing immigration , wider poverty and fewer ethical behavior. People who are not willing to cooperate and develop their future without leaning against the system that gives too much protection and security ( who all think they do not need to worry that it will never end , that everyone who believes that Sweden can manage economically , to all who think that Sweden has much compassion and helpful. )
Politicians are trying to prove to society that they care about their fellow man . to hide the problem to the community so they say that ” we want to give a new activity, proving the individual’s self-confidence that could lead to a job. ” Activities instead of jobs. Jobs is different literally than employment .. correct me if I misunderstand me . Various activities that you think you can cut down other expenses, the needs of society are cut down as various grants, aid to those who really are in need . Tax increases to cover its cost. Where does the future go?
Future Young and the Growing Older Population , how will this be done in the future?
Who should pay Eldercare now that they are growing fast, when politicians prioritize world war , food fight , than to invest in the needs of society so that the families who lose their jobs , individuals who go through mental illness, individuals who want to develop but has blemish in his record can have the chance to change tjeir lives.
I fear for the future, and I do not want to live in Sweden when I’m 65.
The time that governs our daily life, the system that controls our thinking and our future. No thanks , I can not live like this in Sweden . Then I want to live the rest of my life back at home and know that I am alive. Awake now , do you think that life in Sweden is better because of its system that blinds you to believe in it, or you believe that you own your time and you are free . Have you imagined what will happen to you when you get old ? Would you like to live in elderly care and that other people will take care of you and put you in medicine, clearly they’ll take care of you, I say that it is because I am a trained nurse . That when you get old , you loose everything , strength , vision, joy and life disappears. What does your future look like?
who understands me ? or who can think like me?
*******************************************

Leave a Reply